NedStat

Werkgroep GSD Rotterdam: aan de problemen van de eerste lijnswerker is voorbijgegaan

Volgende artikelVorige artikelInhoudsopgavedoor Jaap van Wingerde
Welzijnsweekblad. Haarlem. 3 (1): 17 [6 januari 1978]

De werkgroep GSD Rotterdam, die eind 1974 een geruchtmakend maar niet voldoende serieus genomen Zwartboek publiceerde heeft een critische beschouwing van de aanbevelingen van de stuurgroep onderzoek GSD gepubliceerd.

De werkgroep bestaat uit ambtenaren van de GSD, sociaal raadslieden, advocaten, wetswinkeliers en een maatschappelijk werker: in totaal 12 man. In een nota met de titel 'Hoe nu verder?' stelt de Werkgroep dat de Rotterdamse GSD meer dan ooit in een crisis verkeert. Volgens de werkgroep biedt het door de gemeente aanvaarde veranderingsmodel geen garantie dat veranderingen inderdaad zo snel mogelijk worden doorgevoerd.

Belangrijke veranderingen zoals schaalverkleining, decentralisatie enzovoort dienen volgens de werkgroep niet over 3 á 4 jaar, zoals de stuurgroep vindt, maar op kortere termijn doorgevoerd te worden. Het is volgens hen tegenover de cliënten niet verantwoord de bestaande situatie nog langer te laten bestaan. Verder stelt de werkgroep dat men de kans loopt dat de buitendienstambtenaren, die volgens de opiniepeiling het meest veranderingsbereid zijn, teleurgesteld door de lange tijd voordat er werkelijk iets gaat veranderen, de dienst zullen verlaten. Hierdoor zal de door de stuurgroep gewenste professionalisering van de dienstverlening ernstig bemoeilijkt worden.

Er moeten volgens de werkgroep in plaats van 12 á 15 bijstandsmaatschappelijk werkeenheden van 15 á 20 man, zoals de stuurgroep wil, een dertigtal BMW-eenheden met maximaal 12 medewerkers komen. Dit om een maximale samenwerking in het team en een zo goed mogelijk samenspel met andere in de wijk werkzame instanties te bevorderen. Verder wil de werkgroep de beslissingsambtenaar, administratieve medewerkers en een externe supervisor in de eenheid opnemen. Om de steeds veranderende samenleving in de sociale dienst door te laten dringen dient vooral aan de eerste lijnswerkers een belangrijke stem te worden toegekend. Ook moet er volgens de werkgroep binnen de afdeling maatschappelijke dienstverlening en eventueel administratie een permanente veranderingsgroep ingesteld te worden.
Om derden ook mogelijkheid te geven invloed op het beleid uit te oefenen dienen er volgens de werkgroep zowel op centraal niveau als op wijkniveau overlegorganen, waarin bijstandstrekkers, welzijnswerkers enzovoorts zitten, ingesteld te worden.
De werkgroep vindt ook dat de informatie van de dienst naar het gemeentebestuur via verschillende kanalen en niet alleen via de directie moet lopen.

Analyse

In een analyse van de veranderingsbereidheid van de GSD schrijft de werkgroep dat de eerste lijnswerkers, onder andere omdat ze in vergelijking met andere functionarissen het minst te verliezen en direct contact met cliënten hebben, de grootste veranderingsbereidheid hebben. Het kader van de afdeling maatschappelijke dienstverlening geeft er volgens de werkgroep blijk van niet of nauwelijks tot verandering bereid te zijn. Als reden noemt de werkgroep onder andere dat door het nieuwe organisatiemodel een groot aantal van de door hen beklede functies weg valt. Het is daarom begrijpelijk dat ze zich, zonder dat toezeggingen voor de toekomst gedaan zijn, behoudend opstellen. Ook van de administratie kan volgens de werkgroep nog niet verwacht worden dat men van harte mee werkt aan veranderingen, daarom zullen de administratieve medewerkers nauw bij de uiteindelijke veranderingen betrokken moeten worden.

Ervaring

De vele bij de vergadering van de gemeenteraad aanwezige eerste lijnswerkers waren er teleurgesteld over dat er nauwelijks inhoudelijk over de veranderingsvoorstellen gepraat is. Er is volgens hen voorbij gegaan aan de problemen waar de eerstelijner bij de dienst mee te maken heeft. De opmerking van raadslid A.D. den Braber (S.G.P.) dat de directie verplicht zou moeten worden enige tijd aan de basis er varing op te gaan doen, oogstte dan ook de beoogde hilariteit.

De Werkgroep G.S.D. Rotterdam is bereikbaar via het Advokatenkollektief, Zwaanshals 272b, Rotterdam; telefoon: (010) 65 09 66.Terug naar bovenJaap van Wingerde (1995). Tekening: Japke van Wingerde [Utrecht, 1985]Jaap van Wingerde
e-mail: webmaster@vanwingerde.net
Internet: http://jaap.vanwingerde.net/